LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ

  Fundusze europejskie

 

Projekt pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ - kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego”

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

Lider Projektu: Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

Partner Projektu: „GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 073 696,82 zł

Kwota dofinansowania: 1 020 011,97 zł

Dofinasowanie ze środków UE w ramach EFS: 912 642, 29 zł

Wkład własny: 53 684,85 zł

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  18.10.2017 r.

Termin realizacji: 02.01.2018 r. – 30.11.2020 r.


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do profilaktyki raka jelita grubego poprzez objęcie programem zdrowotnym 2250 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości na temat profilaktyki raka jelita grubego oraz objęcie 1500 osób przesiewowymi badaniami do końca XI.2020 r.

Główne rezultaty i produkty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

- liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 2250 osób;

- liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 1500 osób.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

  • spotkania informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego
    i przybliżające tematykę badań kolonoskopowych;
  • badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka jelita grubego zgodnie z założeniami m.in. Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Wytycznymi RPO WK-P w zakresie realizacji programów profilaktycznych raka jelita grubego.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano:

  • dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem dla wszystkich uczestników badania kolonoskopowego;
  • zwrot kosztów poniesionych na zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej dla 105 osób, które opiekują się osobami niesamodzielnymi (chodzi o czas, w którym dany uczestnik korzysta ze wsparcia, tj. przebywa na badaniu kolonoskopowym).

 

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO:

I. Osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy :

a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

c) w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). Konieczne potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnie badania genetycznego.

II. Osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia (spełniające kryteria wiekowe jak w pkt. I).

DO BADAŃ NIE KWALIFIKUJEMY OSÓB:

  • z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego;
  • u których wykonywano kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).


Kontakt w sprawie rejestracji:

„GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Sp. j.

Toruń, ul. Grudziądzka 11/13-14

tel. 512 030 550   (w godz. 9.00 – 12.00)

www.gastromed-torun.pl

 

Miejska Przychodnia Specjalistyczna

Toruń, ul. Uniwersytecka 17

pok. 218,  II piętro

tel. 56/ 611 90 07   (w godz. 9.00 – 15.00)

kom. 667 111 145

e-mail: profilaktyka@mps.torun.pl

 

 

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu
Regulamin rozliczania kosztów opieki nad osobą niesamodzielną

Poniżej w plikach do pobrania znajdują się ankiety i formularze dla uczestników projektu

Pliki do pobrania:

Ankieta dla uczestnika projektu
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja i oświadczenia uczestnika (oświadczenie uczestnika proj. obowiązujące do dnia 24.05.2018 r.)

Deklaracja i oświadczenia uczestnika (oświadczenie uczestnika proj. obowiązujące od dnia 25.05.2018 r.)

Dokumenty dodatkowe:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie kolonoskopowe
Oświadczenie przewoźnika komunikacji publicznej o koszcie przejazdu na danej trasie
Oświadczenie uczestnika projektu o sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną oraz wniosek o zwrot kosztów

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe - KOMPLET MATERIAŁÓW


Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

 

powrót do poprzedniej strony