LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ

  Fundusze europejskie

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ - kompleksowy program profilaktyki raja jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

Realizator:

Lider: Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

Partner: „GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.

 

Dane finansowe:

Lider oraz Partner

Koszt całkowity: 1 073 696,82 zł

Kwota dofinansowania: 1 020 011,97 zł

Wkład własny: 53 684,85 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

18.10.2017 r.

 

Termin realizacji:

02.01.2018 – 30.11.2020

 

Opis projektu:

„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ - kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego” jest partnerskim projektem Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu i Gastromed Sp. J., którego celem jest zwiększenie dostępności do profilaktyki raka jelita grubego poprzez objęcie programem zdrowotnym 2250 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości na temat profilaktyki raka jelita grubego oraz objęcie 1,5 tys. osób przesiewowymi badaniami do końca XI.2020 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

  • spotkania informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego i przybliżające tematykę badań kolonoskopowych
  • badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka jelita grubego zgodnie z założeniami m.in. Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Wytycznymi RPO WK-P w zakresie realizacji programów profilaktycznych raka jelita grubego.
powrót do poprzedniej strony