Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Potrzebujesz kopię lub odpis? Sprawdź warunki...
  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

  2. Dokumentację medyczną udostępnia się tylko na" pisemny, umotywowany wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji, sporządzony na druku dostępnym w każdej rejestracji.

  3. Pacjent wnioskujący o wydanie dokumentacji (kopii) ma obowiązek przedstawić pracownikowi rejestracji dokument tożsamości. Dotyczy to również osoby, która została upoważniona do odbioru dokumentacji.

  4. W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba upoważniona przez pacjenta - zobowiązana jest Ona do przedłożenia upoważnienia na piśmie.

  5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MPS.
  6. Kopia dokumentacji jest potwierdzana za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną przez Dyrektora Przychodni.


  7. Potwierdzenia odbioru kopii dokumentacji dokonuje osoba, dla której kopię wykonano. W tym celu składa swój podpis i datę odbioru na wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej.
  8. Kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest w dniach i godzinach pracy punktu KSERO (parter budynek A). Wnioski o wydanie kopii dokumentacji medycznej złożone w godzinach popołudniowych realizowane są następnego dnia roboczego.

 

 

Pobierz pliki:
  Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
powrót do poprzedniej strony